Dette er hvad der danner grundlag for godkendelsen af Sejlklubben Egensedybet Ansøgning til ungdomsvenlig sejlklub 2015

 

 

1. Valg af ungdomsleder

 

Uddrag fra Sejlklubbens vedtægter

§ 13.   UDVALG

            JUNIORUDVALG

Juniorafdelingens daglige ledelse varetages af et juniorudvalg, der består af 3 medlemmer,

hvoraf 1 medlem vælges af og blandt bestyrelsens medlemmer, 1 medlem vælges af generalforsamlingen og 1 medlem vælges af og blandt juniorer.

Juniorafdelingen er regnskabsmæssigt adskilt fra seniorafdelingen.

 

Vi tilføjer i vedtægterne: Ungdomslederen skal have adgang til bestyrelsesmøder Han vælges af generalforsamlingen. Hans opgaver er at være bindeled mellem bestyrelse og ungdomsafdeling, hvor han skal varetage juniorernes interesser

 

 

Vi har i sommeren 2008 lavet et udvalg, som skal tage sig af ledelsen i junior afdelingen. Det består af formand, næstformand, træner, 3 forældre med ansvar for, kapsejlads, aktiviteter, grej, sponsorer.

 

Ungdomsleder: Klaus Måhr

 

2. Aktiviteter

 

Der bliver udarbejdet en aktivitetskalender hvert år, hvor vi ligger vægt på sejlads. Desuden er der planlagt aktiviteter i både sommer og vinterperioden. Vi mener, det er det sociale som er altafgørende, så derfor planlægger vi også sociale aktiviteter i form af kageliste/brovagtplan, weekend/ overnatning, klubmesterskab osv.

Om sommeren står Sejlklubben Egensedybet for en familie sommercamp på Helnæs.

 

3. Handlingsplan

 

Målsætningen, er at blive godkendt igen som ungdomsvenlig sejlklub i 2015. Desuden vil vi gerne bevare vores faste stamme af junior sejlere på omkring 20 sejlere. Det skal vi gøre ved at lave nogle aktiviteter, der tilgodeser alle uanset om de vi vil sejle kapsejlads eller kommer for at nyde samværet omkring sejlads.

 Målsætning inden for de næste 5 år,

 

 

 

4. Budget

 

Holdningen i Sejlklubbens bestyrelse er:

 

 

 

 

5. Diplomer

 

Vi vil fortsætte med anvendelsen af diplomsejlerskolen.

Diplomsejlerskolen er et godt værktøj for både sejlere og trænere, der bruges aktivt i dagligdagens træning.

 

 

6. Sejlads i sommerferien

 

Der bliver aftalt sommersejlads internt i klubben efter ønsker fra sejlere. Klubben ønsker at deltage aktivt i at hjælpe sejlere med at komme til sejlerarrangementer i sommerferien. Eks. Sommercamp.

Sejlklubben Egensedybet afholder også egen familie Sommercamp på Helnæs, der er åben for alle.

 

 

7. Forældrepolitik

 

Vi beskrev i 2007 en forældrepolitik, som kan ses på hjemmesiden ( http://sejlklubben-egensedybet.dk/Sejlklubben/ungdom/somforeldre.htm ). Desuden bliver optimistforældre inviteret til at deltage i klubbens andre sociale aktiviteter, som f.eks. afriggerfest skt. Hans aften mm.

Politikken til forældrene er dynamisk dvs. den udvikler sig i tak med klubbens medlemmer. Når der er ændringer, bliver den revideret på vores hjemmeside. Mulighed for aktiv deltagelse af forældre i klubbens H-båd, der styres af en optimist forælder i klubben.

 

 

 

8. Træner politik

 

Vi ønsker ikke på nuværende tidspunkt at aflønne vores trænere. Vi vil derimod gerne udvikle de forældre/ interesserede (ældre juniorsejlere) som er i klubben via trænerkurser i Dansk sejlunion.

Som målsætning vil vi minimum have 2 personer i gang med træneruddannelsen. De to trænere skal have hjælp af forældre så der som minimum er to voksne pr. hold i størrelsen 6-7 deltagere.

 

 

 

 

Vi har opdelt vores sejlere i tre grupper

 

Krav/funktion til træner, som træner Nybegyndere

 

Krav/funktion til træner, som træner C-optimisterne

 

 

Krav/funktion til træner, som træner A, B, Zoom, Feva og Hobie 16

 

 

 

9. Sikkerhedspolitik / Beredskabsplan

 

Det gælder at forældre/træner der har ”brovagt” den gældende dag er ansvarlig for tilkaldelse af hjælp ved uheld. Brovagten er altid træneren på vandet og den valgte forældre på land.

 

Brovagten har altid en telefon til tilkaldelse af hjælp.

 

Der er hængt beredskabsplan op i klubhuset, jolleskuret og på af-/tilriggerpladsen.

 

Der skal altid bæres MOB line ved sejlads med klubbens motorbåde

 

Der skal altid bæres redningsvest på havneområdet.

 

 

Beredskabsplan:

 

Nødsituationer

 

Procedure for nødsituationer skal være kendt på til/afriggerpladsen. Beredskabsplanen ophænges synligt på til/afriggerpladsen, jolleskuret og klubhuset. Retningslinjer ved ulykke beskrives nedenfor.

 

-           Skaf overblik over hændelsen.

 

-          Gør dig klart hvad din opgave er:

o   Yd livreddende første hjælp/red brandtruede.

o   Alarmering 112 fra telefon (VHF: Lyngby Radio på kanal 16)

 

-          Meld følgende oplysninger til alarmcentralen (112)

o   Hvor er ulykken sket

o   Hvad er der sket

o   Antal tilskadekomne

o   Dit navn og kontakttelefonnummer

o   Lyt til spørgsmål og svar klart og tydeligt

 

-          Send én person til at modtage og guide eventuelle redningskøretøjer/ambulancer

 

-          Tilse tilskadekomne - bekæmp eventuel brand.

    

Bestyrelsen har godkendt sikkerhedspolitikken og beredskabsplanen.

 

 

 

10. Omklædning

 

Der er klubhus, hvor sejlerne kan klæde om, og hygge sig efter sejlads, desuden er der baderum for henholdsvis piger og drenge, hvor de kan tage et gratis varmt bad.

 

 

 

11. Fri adgang til klubbens aktiviteter

 

Som medlem af sejlklubben, kan man få adgang til klubbens faciliteter på alle tidspunkter. Du skal blot godkendes af ungdomslederen.

 

 

 

13. Vinteraktiviteter

 

Vi holder teori hver anden uge hele vinteren, desuden er der juleafslutning, standerhejsning og fysiske aktiviteter i løbet af vinteren.

 

Sejlklubben Egensedybet

Klaus Måhr