Referat Generalforsamling 7. marts 2007

 

Formand Mike Rasmussen bød velkommen til de 18 fremmødte medlemmer.

 

 1. Preben Hansen blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at Generalforsamlingen var lovligt varslet.

 

 1. Herefter fik Mike ordet for formandsberetningen.

  Standerhejsning med jolleklargøring og besøg fra Fyns Stiftstidende. Lokalaviserne har også været villige til at give os reklame i form af artikler flere gange.
  Optimisterne har været på vandet både tirsdag og torsdag.
  H-båden og Sejlerskolen har været en fast gæst på kapsejladsbanen med flotte placeringer, hver onsdag med tre elever.
  De nye baner blev en succes med 15 tilmeldte både.
  SKT Hans aftaen var der 50 til spisning og i alt nok 150-200 til selve bålafbrændingen på en rigtig flot aften.
  Klubturen gik i år til Ballen med 5 deltagende både
  Flere medaljer til klubbens medlemmer er det blevet til i  L 23 klassen og Ylva.
  Fjordens dag med mange besøgende, der var ude at sejle med Arne og i optimistjoller.
  Skæg og ballade sejlads var i år med det muntre køkken som indslag samt forskudt ”Le-Mans start fra selve bådpladserne.
  52 deltagere til afriggerfesten.
  Nytårstravetur med 50 til gule ærter, flæsk og pølse..
  Juniorarbejdet
  Klubaften med trim af sejl og rig samt taktik på kapsejladsbanen.
  Isglat tur til X-yacht
  Beretningen godkendt uden kommentarer

 

 1. Søren Pedersen (Ylva) kunne meddele, at regnskabet viser et lille overskud. Strømforbruget til klubhuset er steget eksplosivt. Det skyldes nok til dels en fryser af ældre dato
  Der kommer nye regler for det kommunale tilskud, da der er sket en kommunesammenlægning.
  Udgifter og indtægter til arrangementer blev forklaret.
  Regnskab blev godkendt.

 

 1. Kontingenterne forbliver uændrede seniorer kr. 500, juniorer kr. 250, passive medlemmer kr.300. Jollelejen for optimister er nu kr. 250.
  Annonceprisen i klubbladet uændret. Kontingenterne blev godkendt.

 

 1. Tidspunktet for generalforsamlingen foreslås af bestyrelsen ændret til marts måned, så det passer med de faktiske forhold de sidste par år. Der var desværre ikke ½delen af medlemmerne tilstede. Beslutningen blev derfor udsat til en ekstraordinær generalforsamling 28. april (Standerhejsningen), hvor der blot skal være almindeligt flertal for at vedtage ændringen.
  Bestyrelsen har fået et godt tilbud om at få trykt Klubbladet til en meget favorabel pris hos den hidtidige trykker. Forslaget bortfalder derfor.

 

 1. Ingen indkomne forslag.

 

 1. Mike gennemgik bestyrelsens forslag til klubaktiviteter i det kommende år specielt ungdomsarbejdet. Mike fokuserede i sin beretning særligt på ungdomsarbejdet i klubben, som en grundsten i klubbens fortsatte beståen. Mads Flyger fra Dansk Sejlunion har været på besøg som inspirator. De fleste juniorer er endnu begyndere. Der er udarbejdet et program for aktiviteterne, forældrepjece, sikkerhedspolitik og en side der beskriver klubbens intentioner for ungdomsarbejdet. Mike viste desuden annonce til ophængning flere steder samt i aviserne. Sejlklubbens bestyrelse er meget indstillet på, at klubben kan skaffe penge til at være med i Dansk Sejlunions projekt med sponsorerede FEWA joller, som er en to-mandsjolle. Det sker ved tegning af sponsorater og Mike har allerede skaffet flere. Tegning af private anparter startede allerede under generalforsamlingen.
  Sanne fortalte om det kommende maritime loppemarked samme dag som Standerhejsningen.
  Fjordens dag har Birger, Henning og Finn påtaget sig at udvikle til gavn for Sejlklubben.
  Mike modtog applaus for sit indlæg og bestyrelsens oplæg.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Genvalg af Søren Pedersen (Ylva) og Claus Jespersen. Nyvalg af Kenneth Jensen. Genvalg af Dennis Jørgensen og nyvalg Søren Pedersen (LM 22) som suppleanter.

 

 1. Valg af revisorer: Jan Madsen og Martin Køstner fortsætter. Suppleant Børge Lundtoft.

 

 1. Aktivitetsudvalg:       Jesper Krøll og Dennis Jørgensen.
  Kapsejladsudvalg:    Claus Jespersen og Ole Astrup.
  Juniorudvalg:            Claus Mohr og Søren Pedersen.
  Sejlerskolen:            Carsten Christensen.
  Klubhusudvalg:         Mike Rasmussen og Henning Jakobsen.
  DH måler:                Arne Knudsen.

 

 1. Eventuelt: Arne påpegede at en rygepolitik skal formuleres for klubhuset. Ole med flere foreslog automatisk medlemskab af Sejlklubben ved medlemskab af Havnen, så klubben var for både sejlbåde og motorbåde. Karin foreslog at familiemedlemskab udgik, så alle var fuldgyldige medlemmer. Der var en livlig diskussion om emnerne. Bestyrelsen vil arbejde videre med forslagene, også noget med kajak og kanoer.
  Den nye hjemmeside blev præsenteret og Mike opfordrede medlemmerne til at komme med indlæg såvel store som små, gerne med foto.

  Generalforsamling slut klokken 2045.


  Referent

  Carsten Christensen