Referat Generalforsamling Sejlklubben Egensedybet 9. marts 2016

 

Antal fremmødte 25, repræsenterende i alt 20 stemmeberettigede

 

1.     Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Birger Kristensen. GF lovligt indkaldt 7. februar. Ingen fuldmagter

 

2.     Bestyrelsens beretning ved Søren Pedersen Nytårstravetur, godt besøgt med stigende deltager antal. Standerhejsning med efterfølgende spisning. Skt. Hans mindre godt vejr men fin deltagelse. Stor cadeaux til køkkentemaet. Mange deltagere til aftenkapsejlads, en vigtig begivenhed for sammenholdet i klubben. Fjordens dag med godt overskud trods vejret, men ændringer på vej omkring telte. Afriggerfest med mange deltagere og god mad og vin. Ros til ungdomsafdelingen for stort arbejde og gode initiativer og resultater.
Kommentarer til ændringer for Fjordens Dag:
Frederik Munk spurgte til hvorfor der ikke opstilles telte. Skyldes manglende økonomiske midler.
Knud Haugsted: Spurgte til Stigefærgen. Kan ikke klare vejret.
Jens Johansen synes overfart for cykler er en vigtigt funktion.
Egon Jakobsen: tilbød at udlåne et telt 4x8 meter.
Bendix Hein: Oplyste om bemandingsregler for både til rutefart ved Gabet.
Preben Bremholm: Foreslog fraskrivning af ansvar, ikke muligt.
Erik Hansen: Cykelrute forbedring i Nordfynskommunedelen (lokalrådet for Nordfyn).  Carsten Christensen: Der sker forbedringen i Odense som følge af behov for bedre vej til vedligehold af Odins Bro
Frederik Munk: Hvad med rutefart med H-båd.
Bendix Hein: Tre ture er en rute.
Beretning enstemmigt godkendt.

 

3.     Forelæggelse af regnskab til godkendelse ved kasserer Ole Astrup.
Preben Bremholm: Manglede opgørelse af aktiver og passiver er desværre ikke opgjort. 
Jens Johansen: Ros til kasserer for god medlemshvervning.
Preben Bremholm: Er aktiverne positive ? Ole Astrup: Ja
Regnskab godkendt enstemmigt.


 

4.     Fastlæggelse af kontingent Ole Astrup: Derfor foreslås uændret, dvs. 700 kr. seniorer, 350 kr. ungdom, 350 kr. passive.


 

5.      Behandling af indkomne forslag. Intet.

 

 

6.     Planer for klubbens virksomhed med særlig fokus på
ungdomsarbejdet.
Klaus Måhr startede med at takke flere medlemmer for god indsats:
Sten for 3 flotte pattegrise til arrangementer.
De fire trænere: Mikkel Rasmussen Peter Måhr, Torben Balle.xx
Alle hjælpere til sejlerstævnerne samt forældre
Ena Måhr for den kulinariske side af stævnerne og sommercamp.
Afholdte aktiviteter 2015:
Der har været afholdt 3 skolesamarbejder i årets løb.
Klubben havde ikke deltaget så aktivt som sidste år i sejlerstævner i andre klubber.
Sail Extreme havde deltagelse ved Magnus Måhr og Christian Olsen med en 4. plads.
49-er har været til en del stævner og fik en 50. plads ved ungdoms-VM i Tyskland.
Afholdt hyggeweekend var en stor succes.
Sommercamp Helnæs med 80 deltagere.
Planlagte aktiviteter 2016: Der er 9 optimistsejlere plus flere ældre sejlere til Hobie Cat 16. I alt 21 ungdomssejlere.
2 skolesamarbejder planlagt.
Nordfyns Bank Regatta gentages. Frivillige hjælpere søges.
Sommercamp på Helnæs måske for sidste gang.

Sejlsportsliga deltagelse i Nyborg hvis muligt.
 

Generalforsamlingen takkede Klaus Måhr, Frederik Munk og Peter Måhr..
Knud Haugsted: glad for de mange optimister i havnen.
Dirigent roste trænere og resultater.
Frederik promoverede deltagelse i Sejlsportsligaen fordi der er enormt mediedækning.
Jens Johansen: Udgift kr.10.000 pr båd med fire unge. Klubben skal investere heri.
Erik Hansen: Bakker op om deltagelsen men financeringen skal til incl søgning af midler.
Arne Knudsen: Birger Kristensen foreslås som sponsoratansøger.
Peter Måhr: SB 20 en bro mellem ungdom og seniorer. Vil gerne invitere seniorer til SB 20. Ungdom vil gerne med til onsdagssejlads.
Klaus Måhr: Der skal en ny form for sejlsport med SB 20-eren med mere flexibilitet.
Søren Pedersen: Foreslår en facebook side. Eksieterer her:(
www.facebook.com/groups/125622677631856/  Navn Sejlklubben Egensedybet) samt en bedre connex til kapsejlads senior><ungdom. Preben Bremholm: Husk en afbalanceret fordeling mellem elite og bredde både mandskabsmæssigt og bådtype.
Frederik Munk: SB er pengene værd.
Søren Pedersen: Købet skal skaffes via fonde. Godt initiativ.
Preben Hansen: Hvad er SB 20. Prospekt rundsendt.
Birger Kristensen: Det virker at møde op personligt ved sponsorer.
Ole Astrup: Der skal være en økonomisk dygtig med ved fremmødet.
Peter Måhr: Sejlerne vil betale en del af reparation af båden.
Kenneth Jensen: Spørger til prisen. Ca Kr. 80.000 for en brugt.
Egon Jakobsen: Hvor mange penge har vi selv når vi går i byen. Indsamle midler ved tombola.
Klaus Måhr: Nyborg har fået financeret 3 SB-20 fra fondsmidler.
Søren Pedersen: Overskud fra arrangementer tilgår ungdommen. Klubben skal beslutte sig hvor meget vi satser. Give noget tilbage af overskuddet.
Jens Johansen: Dejligt med ungdom der er mødt i op i dag. Sælge H-båden hvis den ikke bruges, som udbetaling til SB 20-er.

Preben Bremholm: Flot prospekt, Positiv for investeringen.
Arne Knudsen: Sælg H-båden og bådpladsen.
Bendix Hein: Husk at udleje bådpladsen ved ledighed frem for salg.
Peter Måhr: Prøv ungdommens joller.


 

7.     Valg af bestyrelse. Genvalg af Erik Hansen, Ole Astrup, Carsten Christensen
Suppleanter Frederik Munk og Arne Knudsen


 

8.     Valg af to revisorer og en revisorsuppleant Jan Madsen, Jens Johansen og revisorsuppleant Ole Green. Genvalg.



 

9.     Valg af udvalgsposter

Aktivitetsudvalget : Ivan Hansen.
Ungdomsudvalget: Mikkel Rasmussen, Klaus Måhr.
Kapsejladsudvalget: Claus Jespersen.
Klubhusudvalget: Bendix Hein.



 

10.    Eventuelt :
Birger Kristensen: Mangler navnene med på indkaldelsen. Foreslog budgetforelæggelse af  budget skal på dagsorden. Budget forelagt.

Ole Astrup: Foreslår en flaske rødvin til den, der skaffer medlem nr. 100

Formanden Søren Pedersen takkede for en god Generalforsamling især stort fremmøde også fra ungdommen og dermed god brobygningen til seniorerne.

 

Ref.

 

Carsten Christensen