Referat Generalforsamling Sejlklubben Egensedybet 25. marts 2015

Tilstede: 17 + en fuldmagt  stemmeberettigede.

1.     Valg af dirigent. Birger Kristensen.


2.     Bestyrelsens beretning ved formand Søren Pedersen:

Vanen tro startede året med en velbesøgt Nytårstravetur trods koldt vejr.
Ved Standerhejsningen var klubben vært med en lille forfriskning.
Vores onsdagskapsejladser blev alle gennemført med god vind og vejr. Der var god tilslutning om end vi manglede dommerne til at salutere bådene, når de blev taget i mål.
Sct. Hans blev en dejlig dag med et stort bål for enden af molen med afsyngning af et par sange og indtagelse af den medbragte mad i klubhuset efterstående.
Sommeren blev med sejlerøjne en god sommer med mange sejltimer

Juniorerne fik ligeledes sejlet en masse både i og udenfor klubben.
Fjordens dag blev desværre hjemsøgt af vådt og blæsende vejr med deraffølgende aflysninger af mange aktiviteter såsom gæstesejlads med kølbåde og nogle sejladser for unge interesserede. Overskuddet blev derfor beskedent især i forhold til indsatsen fra klubbens medlemmer.
Afriggerfesten blev til gengæld holdt med pæn tilslutning, dejlig mad og stemning. I alt en hyggelig aften der kalder på gentagelse i år.
Som ”vinteraktivitet” blev klubhuset shinet voldsomt op af Jens Johansen, Birger Kristensen, Ole Malør samt Bendix Hein. Et rigtigt flot resultat som kunne tages i brug ved Generalforsamlingen. Tak til flittige og professionelle malere.

Endelig en stor tak til alle medlemmer, der i årets løb har bidraget med er par hjælpende hænder.

Godkendt


3.     Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Godkendt. Budget forelagt.


4.     Fastlæggelse af kontingent
Birger Kristensen.  Røde tal. Der er underskud. Agitation for nye medlemmer.
Ole Astrup: Kontingent tæt på andre klubber på Fyn.
Søren formand: Passive medlemmer er uden stemmeret.


5.      Behandling af indkomne forslag.

     Forslag fremsendes senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.6.     Planer for klubbens virksomhed med særlig fokus på
ungdomsarbejdet ved Klaus Måhr.
Klubben har nu 25 ungdomssejlere, hvor fem er nye. Det er rigtig mange i forhold til klubben størrelse.
Som noget enestående lykkedes det at vinde Torm Grand-prix i Feva-XL  for anden gang. I 2014 med Magnus Måhr og Jonas Lundegaard i båden.
Ved VM i SL 16 i Portugal deltog Peter Måhr sammen med Martin Holm Schwensen, Svendborg med en beskeden 15.plads ud af 16. Alligevel fantastisk flot bidrag taget vores lille klub i betragtning.
I 2014 havde klubben ungdomslandsholdssejlere både i Kraftcentergruppen og i 49 gruppen.
Sommercamp på Helnæs var en stor succes både sportsligt og socialt. Desuden bidrog arrangementet med et solidt overskud til den slukne klubkasse, et flot arrangement som gentages i 2015.
For at blive ved at få så flotte resultater og fastholde det gode medlemstal har flere sejlere deltaget i trænerkurser arrangeret af Dansk
En stor tak til allle ungdomstrænerne for deres store engagement. Endelig også en stor tak til Claus Rasmussen for hjælp med hjælpebåde og for at sørge for de fungerer perfekt, så sikkerheden ved de mange aktiviteter på vandet er i top.
Som noget nyt i nyere tid vil ungdomsafdelingen afholde stævne 20.-21. juni, hvor der efterlyses hjælpere af enhver art både på land og til vands.
Målet for alle disse aktiviteter er 5 nye sejlere i 2015 med bibeholdelse af sidste års gruppe.
Søren Pedersen: Nye aktiviteter eftersøges. 12.-13.-14. juni Fællestur til Endelave for alle bådtyper.

7.     Valg af bestyrelse, tre medlemmer nyvalg Jørgen Gammelgaard, Genvalg Klaus Måhr, Søren Pederen. Genvalg suppleanter Dennis Jørgensen og Arne Knudsen valgtes som suppleanter.


8.     Valg af to revisorer og en revisorsuppleant Jan Madsen, Jens Johansen og revisorsuppleant Ole Green.


9.     Valg af udvalgsposter

Aktivitetsudvalget : Ivan Hansen
Ungdomsudvalget:  Mikkel Rasmussen, Klaus Måhr.
Kapsejladsudvalget;  Claus Jespersen.
Klubhusudvalget: Bendix Hein.


10.       Eventuelt

 

 

Referent:

 

Carsten Christensen