Referat fra generalforsamling Sejlklubben Egensedybet 26. marts 2014

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Birger Kristensen. Valgt.
16 stemmeberettigede til stede.


1.     Bestyrelsens beretning. OLE GREEN: Tak til alle der hjalp i 2014. Formandsvalg var et problem. Ole tilbød sig. Onsdagskapsejlads  11 både. Få sejladser. 3 for meget og 2 for lidt vind, dvs kun 8 sejladser afviklet. Omvendt respit som 2014. Bytte besætning, Distancesejlads, Skæg og ballade sejladser: For få kunne deltage= aflysninger. Standerhejsning sammen med Havnen, taler fra politikere. Sct. Hans aften. Aflyst Afriggerfest. Hvordan fremover. Nytårstrave med rekorddeltagelse.
 Fællesmøde med Havnen om kommunikation. Gentages.
 Desuden er klubhuset en stor byrde for sejlklubben. Skal konstruktionen i forhold Havnen ændres? Oplæg til diskussion på Generalforsamlingen.
 KLAUS MÅHR: 15 aktive, 2 nye ældre. 1. plads Fænø rundt. 29 til 7 stævner. God tilslutning til Sejlerweekend. Unge sejlere som instruktører i 2014.
 deltager i onsdagsejlads i H båd som de renoverer her i vinter. Godt sponsorat til Fjordens Dag.
 1 udtaget til VM i SL 16. Sejlercamp i sommerferien på Helnæs uge 28. 2 skolearrangementer i foråret. Hjælp søges. Giver godt tilskud fra Dansk Sejlunion.
 CARSTEN CHRISTENSEN: Fjordens dag gav et godt overskud. Der var for få der kunne tilbyde hjælp på dagen, så bestyrelsen var overbelastet. Der er behov for flere/ nye indslag på dagen. Medlemmer opfordres til at bidrage hertil med ideer eller konkrete indslagJENS JOHANSEN: Afriggerfesten SKAL gennemføres evt. med medbragt mad. Klubhuset BØR beholdes. Klubben står for aktiviteterne. Afklare forholdene i relation til Havnen, klubhuset specifikt. Forventer renovering.
ARNE KNUDSEN: Enig med Jens. Omkostninger kunne deles med havnen.
PREBEN HANSEN: Medlemsliste efterlyses.
KLAUS MÅHR: Havn og sejlklub: Andre steder har tvunget medlemskab af Sejlklub,
OLE ASTRUP: Kan ikke gennemføres juridisk. Bedring af økonomien ved mere i tilskud.
SØREN PEGASUS: Vi sender stort set alle udgiftsbilag ind til Nordfyns Kommune. Indsendt ind for kr. 36000 fik kr. 13000.
PREBEN HANSEN: Klubhuset kan kun købes for 1 kr. ved klubbens nedlæggelse.
SØREN PEGASUS: Forklarede posternes størrelse.
JENS JOHANSEN: Klubhuset blev bygget af medlemmerne. Flere medlemmer ved at fortælle brugerne, at de bør støtte klubben med passivt medlemskab.
SØREN PETERSEN: Havneklargøring indbefatter i klubhuset, men alle bruger klubhuset på dagen.
ARNE KNUDSEN: Enig med Dennis Jørgensen.
OLE ASTRUP: Føler sig trådt over tæerne i forbindelse med planlægning af Afriggerfesten.
OLE GREEN: Bestyrelsen fandt at sidste år fest var en succes så vi tog kontakt til udefrakommende inden udvalgets tiltag blev kendt.
OLE ASTRUP: Forstår ikke at bestyrelsen ikke overlader det til udvalget. Kommunikation.
ARNE KNUDSEN: Bedre kommunikation til bestyrelsen inden der planlægges endeligt.
OLE ASTRUP: Nyt møde indkaldes af sejlklubben?
JENS JOHANSEN: Spørger til hvordan en overdragelse til Havnen besluttes.
SØREN PEGASUS: Det kan kun besluttes på en generalforsamling. Bestyrelsen kan udforme et forslag.
DENNIS JØRGENSEN: Vedligehold og forsikring er store beløb.
SØREN PEGASUS: Kommer ind på det ved regnskab.
DENNIS GRUNDSTED: Dele klubhuset mellem havn og sejlklub.
Bestyrelsens beretning godkendtes.


2.     Forelæggelse af regnskab til godkendelse
BIRGER KRISTENSEN: Reparationer er sendt til Nordfyns kommune for at få tilskud.
KLAUS MÅHR: kr. 20.000 er meget lidt. Lejen dækker knap og nap udgifterne.
DENNIS JØRGENSEN: Spurgte til alderen på jollerne. Har vi for mange joller.
KLAUS MÅHR: Lejen kan næppe sættes højere.
JOY KRISTENSEN: Forsikringer dækker vel skader og de 2 stjålne motorer.
KLAUS MÅHR: Skader på RIB-båd sker under ophaling og der manglede ruller. Kun den motor er kaskoforsikret.
OLE ASTRUP: Medlemstal ?:
SØREN PEGASUS: Aktive 32. Passive 19, Juniorer 16 
OLE ASTRUP: Forslag om at ændre passive til sejlklubbens venner.  Billigere forsikringer?? Kan RIBBÅDEN undværes.
KLAUS MÅHR: Båden skal være hurtig fordi at kunne følge med de hurtige joller.
JENS JOHANSEN: Pas på at passive medlemmer skal være medlemmer nok til at kunne deltage i kapsejlads.
ARNE KNUDSEN: De skal være aktive medlemmer ?
BIRGER KRISTENSEN: Skift til anden bank som måske kan være sponsor. Lav en folder om sejlklubben til uddeling. Måske en måde at få flere medlemmer.
FINN JENSEN: Få nogen til at skrive noget om aktiviteterne i klubben.
JOY KRISTENSEN: Ved alle at ungdommen er på Facebook?
KLAUS MÅHR: Der er mange små lokale sponsorer. Mangler flere til at hjælpe med at søge fonde.
ARNE KRISTENSEN: Foreslår Birger som fundraiser.
JENS JOHANSEN: Synes at bestyrelsen ikke skal pålægges skyld for aktivitetsniveauet. Regnskabet er heldigvis i balance.
BIRGER KRISTENSEN: Der kan skaffes mange penge fra sponsorer. Kunne forældrene være mere aktive.
FINN JENSEN: Forældrene SKAL deltage noget mere.
JOY KRISTENSEN: Spørg ungdommen hvordan man skaffer penge.
Regnskabet godkendt.

3.     Fastlæggelse af kontingent. Uændret: aktive kr. 700, passive kr. 350, juniorer kr. 350.
Vedtaget.


4.      Behandling af indkomne forslag

    

      Bestyrelsen foreslår ændring af følgende sætning i § 11:

    

            Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 1 medlem vælges for 1 år ad gangen

            af havneselskabet, medens de øvrige 6 medlemmer vælges for 2 år ad gangen på

            generalforsamlingen.

 

     Ændres til:

         

            Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen på

            generalforsamlingen.

 

Begrundelse: Havneselskabet har ikke gjort brug af pladsen i en længere årrække.

BIRGER KRISTENSEN: I samarbejdets ånd bør der være et medlem fra havnen i sejlklubbens bestyrelse.
SØREN PEGASUS: Vi er mere frie.

OLE GREEN: Hvis det skal give mening skal vedtægterne være i overensstemmelse med virkeligheden.
JENS JOHANSEN: Spørgsmål til Havnens bestyrelse om hvad bestyrelsen vil.
CARSTEN CHRISTENSEN OG OLE GREEN: Vedtægterne skal overholdes.
ARNE KNUDSEN: Havnen skal stille med et medlem som kan modtage indkaldelse fra Sejlklubben.

Ændringen sendes til afstemning efter oplæsning af forslaget:
For: 4 medlemmer, 12 afgav ikke stemme. Ændringen blev forkastet jævnfør vedtægternes bestemmelse om 2/3 stemmeflertal af de afgivne stemmer.
5.     Planer for klubbens virksomhed med særlig fokus på
ungdomsarbejdet. 
Hobiecat klargøres. Familie camp samt skolearrangementer.


6.     Valg af bestyrelse: Carsten Christensen, Erik Hansen, Ole Astrup valgt.  Dennis Jørgensen og Arne Knudsen valgt som suppleanter.


7.     Valg af revisorer: Jan Madsen, Birger Kristensen og revisorsuppleant Ole Green.


8.     Valg af udvalgsposter
Aktivitetsudvalget :  John Hansen og Niels Nielsen.
Ungdomsudvalget:  Klaus Måhr plus en forældre
Kapsejladsudvalget;  Claus Jespersen.
Klubhusudvalget:  John Hansen


9.     EventueltReferent Carsten Christensen