Referat generalforsamling 9. marts 2 011

 

 

Tilstede 20 medlemmer

 

 1. Valg af dirigent. Birger Kristensen blev valgt. Konstaterede generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.
 2. Bestyrelsens beretning ved formand Claus Jesperser.
  15 aktive ungdomssejlere,
  7 stævner. Vinderne af ungdomsmesterskaberne blev læst op.
  Claus Rasmussen og Jens Thygesen trænere.
  Sejlerskolen 6 deltagere dvs. 2 hold.
  Klubhuset har fået en del nye ting. Der har været 15 deltagere aftenkapsejlads. Flot fremmøde procent.
  Lille deltagelse i fællesture.
  Nytårstraveturen godt besøgt, Tak til de utrættelige kokke.
  Flere til afriggerfesten var ønskeligt til forbedring af økonomien i aktiviteten. Økonomien har været anstrengt men bedring 2011. Beretningen godkendt
 3. Regnskab 2011 var uddelt og fremlagt af Søren Pedersen. Der er brugt mere end forventet. El-forbruget har været alt for stort trods varmepumpen.
  Jollelejen må forøges næste år, da jollerne koster mange penge i vedligehold. Følgebåden er nu betalt.
  Knud Haugsted spurgte til posten ”Andre udgifter”, Kr. 32792.50. Skyldes at følgebåd betalt helt, ny lejeaftale med Andelsselskabet har kostet advokatbistand og tinglysningsgebyr,
  samt en del kurser for ungdomstrænere/ledere. En stor del af disse kursusudgifter betales dog direkte af kursustilskud fra kommunen.
  Preben Hansen spurgte til udgifterne til lejekontrakten. Dennis Jørgensen spurgte til indholdet af lejekontrakten. Jens Johansen spurgte, hvorfor kontrakten kun løber 10 år.
  Ole Green kommenterede, at el-forbruget er alt for stort. Udgør 50 % af kontingentet. Børge Lundtoft mener, vi har hævd på lejebeløbet skal være kr.0.
  Karin Astrup mente, at der skal være et synligt beløb af regnskabstekniske årsager.
  Til Ole Green oplyste Claus at Andelsselskabet betaler også en del af el-udgiften. Henning oplyste, de fleste brugere af klubhuset er medlemmer af sejlklubben.
  Jens Johansen bad om ro omkring sagen. Børge Lundtoft mente, der er ikke krav om opvarmet lokale. Erik Hansen: Juristen anbefalede 10 år frem for 30 år.
  Claus J.oplyste omkring elforbruget at hårde hvidevarer er gamle og særligt el-forbrugende. Knud Haugsted foreslog at vi blev vindmølle ejer.
  Børge Lundtoft foreslog et samarbejde mellem bestyrelsen og andelsselskabet om dette. Regnskabet blev vedtaget med stort flertal ved håndsoprækning.
 4. Fastlæggelse af kontingent. Forslag fra bestyrelsen er uændret seniorer kr. 700, passive kr. 350, juniorer kr. 350, mini kr. 100. Godkendt.
 5. Ingen indkomne forslag.  
 6. Planer. Klaus Måhr. Tak for 2010 til Claus Rasmussen og Jens Thygesen, sidstnævnte har valgt at stoppe. Nye trænere er Kenneth Jensen og Jan Jørgensen.
  Ny opbevaringsbygninger sponsoreret af Otterup Trælast er på vej. Deltagelse i flere stævner end sidste år er planlagt.
 7. Valg af bestyrelsen. Genvalg med applaus. Suppleanter Ole Green og Dennis Jørgensen.
 8. Valg revisor genvalg Jan Madsen og Martin Køstner. Genvalg af suppleant Børge Lundtoft.
 9. Valg til udvalgsposter
  Aktivitetsudvalget: Genvalg Dennis Jørgensen.
  Juniorudvalget: Genvalg Klaus Måhr
  Sejlerskoleudvalget: Genvalg Preben Hansen.
  Kapsejladsudvalget: Genvalg Arne Knudsen
  Klubhusudvalget: Genvalg Martin Køstner
  Fjordens dag udvalget: Genvalg Martin Køstner
 10. Søren Pedersen: Medlemmerne bedes indbetale kontingent snarest, så Sejlklubben ikke får et underskud på kontoen og derfor ikke kan betale rettidigt.
  Birger Kristensen havde et forslag om fælles brevudsendelse sammen med Andelsselskabet.
  Preben Hansen forespurgte når der er betaling i sejlerskolen er det muligvis tale om erhvervs sejlads. Dansk Sejlunion oplyser det ikke er erhvervssejlads, så der er ikke krav om redningsflåde mm.
  Børge Lundtoft var glad for at sejlklubben uddanner sine medlemmer. Carsten Christensen spurgte om nogen havde kendskab til et muligt fartøj til at sejle over Gabet på Fjordens dag.
  Birger Kristensen spurgte om flere passive medlemmer kunne blive til aktive medlemmer. Søren Pedersen mente det kunne blive svært. Claus Jespersen efterlyste ideer, der kunne få flere deltagere i fællesturen.
  Dirigenten takkede de fremmødte for livlig debat og god ro og orden. Formand Claus Jespersen takkede også for god ro og orden.

 

 

Referent Carsten Christensen