Referat Generalforsamling 3. marts 2010 Tilstede 29 personer.

 

 1. Som dirigent blev valgt Børge Lundtoft. Konstaterede at Generalforsamlingen indkaldt rettidigt.
   
 2. Bestyrelsens beretning ved formand Mike Rasmussen.
  Ungdomsvenlig Sejlklub.
  16- 20 ungdomsmedlemmer.
  3 trænere på kursus.
  Juniorweekend.
  Sommercamp.
  Indkøb af 3 nye Tera joller.
  Deltagelse i 7-8 stævner med 3-7 deltagere.
  Forsøgt samarbejde med Odense Sejlklub.
  B sejlere nu i ungdomsgruppen.
  Vedligehold af klubhus. Pinsetur.
  Enkelte deltagere på de store kapsejladsbaner.
  Afriggerfest.
  Beretningen godkendt enstemmigt
   
 3. Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Søren Pedersen. Mindre underskud. Godkendt.
   
 4. Fastlæggelse af kontingent ved Mike Rasmussen.. Der foreslås uændret kontingent. Henning Jakobsen foreslog et ældrekontingent på kr. 150. Søren forklarede, at udgiften til Dansk Sejlunion er kr. 75 pr medlem, hvorfor et sådant kontingent på kr.150 er meget lidt. Knud Haugsted foreslog oprettelse af en støtteforening som alternativ. Dirigent slog til lyd for at et passivt medlemskab var bedre, fordi der så modtog blandt andet Sejlerbladet. Arne Knudsen gjorde opmærksom på et tab af kontingent kunne opstå ved at passive medlemmer blev ældremedlemmer. Jens Johansen kr. 350 er et lille kontingent. Dirigenten spurgte om forslagsstillerne havde overvejet rettighederne der følger med ældrekontingent. Bestyrelsen vil bearbejde de fremsatte forslag. Vedtaget uændret kontingent.
   
 5. Ingen indkomne forslag.
   
 6. Planer for klubbens virksomhed: 6 forældre på trænerkursus. Rekruttere på lokale skoler. Nedlæggelse af klubblad, Besparelser på el-forbrugeet, som har været kraftigt stigende i 2009. Ny hjemmeside i samarbejde med havneselskabet med nyhedsbrev. Søge sponsormidler/ fondsmidler. Konsoliderer klubben økonomisk. Herudover de traditionelle arrangementer. Ole Green foreslog markedsplads. Arne Knudsen spurgte til om klubben vil arrangere deciderede stævner. Mike talte om i første omgang at lave en sommercamp. Knud Haugsted talte om at oprette en gastebørs specielt for også at få forældre med fra ungdomsafdelingen.. Mike foreslog. at vi annoncerede lokalt i avisen, at vi har en gastebørs. Ole Green foreslog genoptagelse af distancesejlads/ Skæg og Ballade sejlads.
   
 7. Valg af bestyrelse. Genvalg af Carsten Christensen. Nyvalg af  Jens Mikkelsen og  Jesper Krøll. Som suppleanter genvalg Dennis Jørgensen og nyvalg af Ole Green.
   
 8. Valg revisor genvalg Jan Madsen og Martin Køstner. Genvalg af suppleant Børge Lundtoft.
   
 9. Valg til udvalgsposter:
  Aktivitetsudvalget: Genvalg Dennis Jørgensen.
  Juniorudvalg: Klaus Måhr
  Sejlerskoleudvalget: Preben Hansen.
  Kapsejladsudvalget: Arne Knudsen
  Klubhusudvalget: Martin Køstner
  Fjordens dag udvalget: Martin Køstner

   
 10. Eventuelt: Søren Pedersen: Opfordring til at medlemmerne oplyser klubben om deres mailadresser. Joy opfordrede til at sejlklubben ansøger om hjertestarter. Mike oplyste. om at der har været ansøgt hos Trygfonden med afslag for 2 år siden.

  Afslutningvis takkede generalforsamling Mike og Søren for deres arbejde i bestyrelsen.


  Referent Carsten Christensen