Referat af generalforsamling 4. marts 2009 i Sejlklubben Egensedybet

 

Tilstede var 27 fremmødte medlemmer

 

 

  1. Valg af dirigent: Børge Lundtoft. Startede med at konstatere at fremsendelse af indkaldelsen blev accepteret med kommentar fra Søren Pedersen. Ingen ændringer i dagsorden.

 

  1. Bestyrelsens beretning: Årets aktiviteter blev gennemgået. Nytårstur, Claus om sin Sveriges tur, Besøg på Winner, Standerhejsning, Weekend for ungdommen, Juniordeltagelse i tre stævner for juniorer. Sejlerskole med et hold. Onsdagssejlads uden dommere 15 tilmeldte. Sct Hans aften, Pinsetur til Mårup for 4 både. Deltagelse i Fyns rundt tre både med gode placeringer, Fjordens dag med succes. Klubmesterskab 15 deltagere. Afriggerfest med stor deltagelse og gode præmier i lotteriet fra sponsorerne. Diplomuddeling ved juleafslutningen. Indkøb til ungdomsafdelingen, Formandens beretning godkendt af alle.

 

  1. Forelæggelse af regnskab til godkendelse: Ved Søren Pedersen. Gennemgået detaljeret. Bent Jensen kommenterede en lille fejl i beregning af indtægtssiden. Korrekt beløb er øverst 41.900 kr. Enstemmigt godkendt

 

  1. Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår kontingent stigning: Senior 650 kr., Passiv 350 kr., junior 350 kr., Bådleje junior 500 kr., Sejlerskole 1000 kr.. Stigning især pga. medlemskontingent til Dansk Sejlunion samt forsikring af klubbens ejendom. Preben Hansen bad om stigningen for sejlerskolen først gælder pr 2010, da der er tilmeldt tre deltagere nu under de gamle forudsætninger. Preben Bremholm foreslog yderligere stigning på 50-100 kr. for seniorer samt spurgte til tilskudsreglerne for Nordfyns kommune. Børge Lundtoft foreslog vedtagelse af bestyrelsens forslag. Arne Knudsen foreslog en stigning på 50 kr. Finn Jensen spurgte til kontingentstørrelse i andre klubber. For en stigning til kr. 700 stemte 17 medlemmer. For kr. 650 stemte 5. Kontingent fastsat for seniorer kr. 700, og kontingent Sejlerskole gælder for 2010. Juniorer og passive medlemmer 350 kr, Bådleje kr 500.

 

  1. Behandling af indkomne forslag: Ingen udover Bestyrelsens. Arne Knudsen oplyste at formænd for underudvalg er medlem af bestyrelsen. Dansk Sejlunion krævede den foreslåede vedtægtsændring. Vedtaget enstemmigt.

 

  1. Planer for klubbens virksomhed med særlig fokus på Ungdomsarbejdet: Mike gennemgik planerne for 2009 især forudsætningerne for godkendelsen som Ungdomsvenlig Sejlklub pr 2009. Joy Kristensen og Knud Haugsted stillede spørgsmål til Førstehjælpsuddannelse for trænerne samt det generelle sikkerhedsniveau i Havnen. Dennis Jørgensen spurgte til mulighederne for at få opsat materiel med tilskud fra forsikringsselskabernes tilbud. Klubben tager dette på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde samt kontakter Havneselskabet. Birger Kristensen spurgte til en fornyet indsats for at få flere medlemmer samt mulighederne for lidt spalteplads i Lokalavisen for at skabe yderligere fokus om Sejlklubbens aktiviteter. Preben Bremholm spurgte til mulighederne for at seniorer kan benytte FEVA jollerne eventuel konkret annoncere for muligheden for at bruge FEVA jollerne for nytegning af seniormedlemmer. Mike henviste til at tegne andelsbeviser.

 

  1. Valg af bestyrelse: Nyvalgtes Klaus Måhr, genvalg af Claus Jespersen, Søren Pedersen. Som suppleanter genvalgtes Dennis Jørgensen og Jesper Krøll.

 

  1. Valg af revisorer: Genvalg af Jan Madsen og Martin Køstner. Som suppleant genvalgtes Børge Lundtoft

 

  1. Valg af udvalgsposter

Aktivitetsudvalg:       Genvalg af Dennis Jørgensen

Juniorudvalg:            Bestyrelsen fik bemyndigelse til at vælge et medlem blandt juniorudvalgets medlemmer.

Kapsejladsudvalg:    Genvalg af Arne Knudsen

Klubhusudvalg:         Genvalg af Henning Jakobsen

Sejlerskoleudvalg:    Genvalg af Preben Hansen.

Fjordens Dag:          Genvalg af Henning Jakobsen. Birger Kristensen

  1. Eventuelt: Jesper Krøll spurgte til Kano-kajak afdelingen. Der er ingen medlemmer pt.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. Mike Rasmussen takkede for det flotte fremmøde til generalforsamlingen.

 

Referent.

 

Carsten Christensen