Referat bestyrelsesmøde 16. maj 2006.

 

Tilstede var Mike, Birger, Søren, Jesper og Carsten (referent).

 

Synlig bestyrelse:

Mike: Der skal være synlige aktiviteter, men ikke i klubben i tide og utide.

Vi kan gøre os synlige ved at indlevere et foto med navn til Søren, som kan sørge for at dette indsættes på hjemmesiden og opslagstavlen.

Der var forslag om, at sejlklubben ved en passende aktivitet kunne komme med som dagens lille indslag i forbindelse med vejrudsigten på TV 2(Peter Tanev).

 

Klubbladet:

Lis er desværre for en periode ikke i stand til at fortsætte som redaktør. Søren vil spørge den nye trykker om han kan sætte bladet op på baggrund af tilsendte artikler. Samtidig var der mulighed for at adresserne på modtagerne kan trykkes direkte på bladet så kuvert og frimærke påsætning kan spares. Det kan lade sig gøre fordi Søren har et godt kartotek over medlemmerne. 

DEADLINE for indlæg til næste blad er 27. maj.

 

Aktivitetsudvalget:

Sct. Hans aften: Maleren sætter sandsynligvis sit gode telt op uopfordret samt borde, stole og grill. Jesper sørger for grillkul og et indlæg til klubbladet a´ la sidste år.

Vi mangler en taler udefra hvis ikke Mike holder talen.

Klubtur: Afholdes uge 34 26-27. august for både sejl og motorbåde. Der aftales sted lørdag morgen klokken 9 således at der er max 5 timers sejlads for sejlbåde til havnen afhængigt af vindretning og styrke. Hvis nogen afsejler allerede fredag må de meddele deres havnevalg på hjemmesiden, så der kan tages hensyn her til. Mike laver et indlæg til bladet.

Fjordens dag: Vi deltager igen i år med snapsebryggerne, jollesejlads, sild og snobrød,

Øl, vand, is, og evt. dykkere og sejlads i kølbåd. Kølbådssejlads er dog afhængigt af om Odense sejlklub får genetableret kapsejladsen fra Klintebjerg. Hvis vi har sejlads er det noget med at transportere interesserede ud til en af bøjerne, hvor der straks er plads til sejlads. Vi skal huske at have bevilling til udskænkningen i orden med politiet. Der var også mulighed for at arrangere en guided tur på dæmningerne med forklaring med Preben og Knud som fortællere a` la klubaftenen om havnens tilblivelse.

 

Kapsejladsudvalget:

Claus sørger for indlæg til hjemmesiden. Første sejlads ser godt ud. Måske kan vi få placeringerne med så man kan lægge taktik ud fra ens placering totalt efterhånden som sæsonen skrider frem. Det ser ud til at de nye bane giver en mere spændende kapsejlads.

 

Juniorudvalget:

                      Der er mulighed for med tiden at tilbyde diplomsejlskole. Mike uddelte et digert

værk fra Dansk sejlunion om dette emne samt beskrivelser af hvordan man med et spørgeskema kan komme videre med klubudvikling af en juniorafdeling. Dette gennemlæses af bestyrelsen til næste møde, hvor punktet er et særskilt dagsordenpunkt.

For at beholde ZOOM jollen skal der deltages i mindst 2 stævner.

Vi satser på deltagelse i Sail extreme fra Kerteminde 3-5. juni med zoomjollen og gerne Europajollen altså to personer. Derudover satser vi på BG-cup fra Korshavn 12. august. Carsten kan deltage som voksen support/ chauffør.

Sikkerheden på træningsaftenerne skal planlægges af Mike og Søren inden der opstår uheldige situationer. Vi må nøjes med 6 personer som max. Pr. aften, fordi der mange uøvede og vi skal gerne have to følgebåde på vandet især hvis det blæser lidt.

Bestyrelsen vil efter nærmere aftale mødes en lørdag og reparere jollerne. Mike vil se hvad der mangler og købe det via Claus inden vi mødes.

 

Klubhuset:     

                      Der mangler et skab til glas i bryggerset samt noget oprydning/ sortering i tingene.

Vi mødes til dette samme dag som jollerne repareres. Generelt er der lidt problemer med at få brugerne til at rydde op efter sig. Der skal nok udføres noget malerarbejde i år.

 

Økonomi:      

                      Der er sket en lille øgning af antallet af medlemmer.

 

Andelsselskabet:

Der har været lidt snak om at lægge bestyrelserne sammen. Der udspandt sig en længere diskussion på mødet om fordele og ulemper. Der var ikke nogen tydelig enighed om situationen, men bestyrelsen vil diskutere videre på de kommende bestyrelsesmøder. Det var nok en god ide med et opklarende møde med bestyrelsen for Andelsselskabet.

 

 

Næste møde i bestyrelsen 20. juni klokken 1900.

 

Referent  Carsten.