V  E  D  T  Æ  G  T  E  R    for

 

                           S  E  J  L  K  L  U  B  B  E  N    E  G  E  N  S  E  D  Y  B  E  T

 

§   1.   NAVN OG HJEMSTED

           Klubbens navn er "Sejlklubben Egensedybet".  Dens hjemsted er Otterup Lystbådehavn

 

§   2.   FORMÅL

           Klubbens formål er generelt at fremme interessen for sejlsport, specielt at bidrage unge

           under 18 år praktisk og teoretisk sejlfærdighed.

 

§   3.   MEDLEMSKAB AF ORGANISATION

           Klubben er medlem af Dansk Sejlunion under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og

           hvert enkelt medlem er undergivet disse sammenslutningers love og bestemmelser.

 

§   4.   OPTAGELSE AF MEDLEMMER

           Som medlem i "Seniorafdelingen" kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.

           Som medlem i "Juniorafdelingen" kan juniorudvalget optage enhver under 18 år.

           Til optagelse i Juniorafdelingen kræves tillige samtykke fra forældre/værge.

           Medlemskabet er først gyldigt, når skriftlig bekræftelse herpå forelægger.

 

§   5.   KONTINGENT

           Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

           Kontingentet opkræves helårsvis forud.

 

§   6.   UDMELDELSE. EKSKLUSION

           Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens kasserer med mindst 14 dages varsel til den 1/1.

           Er et medlem kommet i kontingentrestance for et år, kan bestyrelsen med mindst 8 dages

           varsel ekskludere vedkommende. Genoptagelse som medlem kan ikke ske, før

           vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

           I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold gør sig gældende.

           Beslutning herom kræver dog, at mindst 6 medlemmer af bestyrelsen har stemt for

           eksklusion. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin beslutning, have haft lejlighed

           til at fremføre sit forsvar, og medlemmet kan fordre at få spørgsmålet om eksklusion afgjort

           på den førstkommende ordinære generalforsamling.

           Desuden kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 10 medlemmer vedtages

           på en generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en general-

           forsamling, har medlemmet krav på at få særskilt meddelelse herom, senest 3 døgn før

           generalforsamlingens afholdelse, ligesom medlemmet har adgang til denne med ret til at

           forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordnen.

           Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som er forskrevet

           til ændring af klubbens love. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsam-

           lingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der

           kræver samme majoritet, som er forskrevet til beslutningen om eksklusionen.

           Endelig kan Havneselskabet i henhold til sine vedtægter pålægge sejlklubbens bestyrelse at

           ekskludere et medlem, der væsentligt har forset sig mod havnens ordensforskrifter.

           Eksklusionen skal dog forelægges Havneselskabets førstkommende generalforsamling.

 

§   7.   ORDINÆR GENERALFORSAMLING

           Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den

           højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

           Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med

           mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Forslag, der ønskes forelagt

           generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før

           generalforsamlingens afholdelse.

           Stemmeret har alle medlemmer over 15 år, der har været medlem i klubben i de sidste

           3 måneder før generalforsamlingen og ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun

           udøves ved personligt fremmøde.

 

§   8.   DAGSORDEN

           Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 

1.               Valg af dirigent.

2.               Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.               Forelæggelse af regnskaber til godkendelse.

4.               Fastlæggelse af kontingent og fremlæggelse af budget. Budget fremsendes sammen med indkaldelsen

5.               Behandling af evt. indkommende forslag.

6.               Planer for klubbens virksomhed.

7.               Valg af bestyrelse, 3 medlemmer og 2 suppleanter.

8.               Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9.               Valg af udvalg.

                    10.       Eventuelt. 

     

§   9.   Ekstraordinær generalforsamling

           Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes

           når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til     

           bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamling afholdes senest en måned efter at

           begæring herom er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om dagsorden. I begge

           til fælde indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 3 ugers varsel ved

           skriftlig meddelelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

 

§  10.  GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE

           Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede

           forhandlingerne. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 1/4 af de stemme-

           berettigede medlemmer sættes under afstemning.

           Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. Dog punkt 16 og

           17. Dirigenten bestemmer fremgangsmåden. Dog skal på begæring fra 1 stemmeberettiget

           medlem afstemning og valg foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en

           protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.

           Protokollen underskrives af dirigenten. Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag,

           kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

 

§  11.   BESTYRELSE. VALG

            Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold.

            Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger

            forpligter klubben. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 1 medlem vælges for 1 år ad gangen

            af havneselskabet, medens de øvrige 6 medlemmer vælges for 2 år ad gangen på

            generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

 

§  12.   KONSTITUERING

  Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med

  formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter sin forretningsorden.

  Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.

            Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, hvoriblandt

            formanden eller næstformanden er til stede, jfr. Dog punkt 6.  I tilfælde af stemmelighed er

            formandens (næstformandens) stemme afgørende.

            Tegningsret for klubben har kun formand og kasserer.

 

§  13.   UDVALG

            Til at varetagelse af særlige opgaver nedsættes følgende udvalg, der vælges for et år ad

            gangen:

           

1. JUNIORUDVALG

Juniorafdelingens daglige ledelse varetages af et juniorudvalg, der består af 3 medlemmer,

hvoraf 1 medlem vælges af og blandt bestyrelsens medlemmer,

1 medlem vælges af generalforsamlingen og 1 medlem vælges af og blandt juniorer.

Juniorafdelingen er regnskabsmæssigt adskilt fra seniorafdelingen.

Ungdomslederen skal have adgang til bestyrelsesmøder

 

         2. KAPSEJLADSUDVALG

Kapsejladsudvalget består af 3 medlemmer, hvoraf 1 medlem vælges af og blandt

bestyrelsens medlemmer, 1 medlem vælges af generalforsamlingen og 1 medlem

vælges af de 2 medlemmer i forening.

            

3. FEST- OG AKTIVITETSUDVALG

Vælges på samme måde som kapsejladsudvalg.

 

4. PLADS- OG KLUBHUSUDVALG

Vælges på samme måde som kapsejladsudvalg.

            

           Udvalgsformændene skal være de medlemmer som vælges af og blandt bestyrelsen.

           Bestyrelsen kan dog hvor specielle ting taler herfor dispensere fra denne regel.

           Udvalgene konstituerer sig og fastsætter deres forretningsorden.

           For alle udvalg gælder, at de efter behov må supplere sig selv med flere medlemmer.

 

 

§  14.   REGNSKAB

            Klubbens regnskabsår er 1/1 - 31/12. Bestyrelsen skal inden 25/1 afgive driftsregnskab for

            det foregående år og status pr. 31/12 til revisorerne.

            Driftsregnskab og status forelægges forsynet med revisorernes påtegning den ordinære

            generalforsamling til godkendelse.

            Driftsregnskab og status skal 8 dage før generalforsamling på opfordring kunne fremvises.

 

§  15.   REVISION

            På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 revisorer og 1 revisor-

            suppleant.

            Revisorerne skal hvert år i januar- februar måned gennemgå det samlede regnskab og

            påse, at beholdninger er til stede. Driftsregnskab og status for henholdsvis Juniorafdelingen

            og Seniorafdelingen forsynes med en påtegning.

            Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskaber og beholdninger.

 

§  16.   VEDTÆGTSÆNDRINGER

             Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af

             klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne

             stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er

             beslutningsdygtig skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny

             generalforsamling. Hvis også 2/3 ad de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for

             forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er

             tilstede.

 

§  17.   KLUBBENS OPHÆVELSE

            Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt

            ekstraordinær generalforsamling.

            Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede

            medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst 3/4 af de afgivne

            stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er

            beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med

            ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til

            stede.

            Overskydende midler samt løsøre, tilfalder Otterup børne- og ungdomsarbejder i Otterup

            kommune, primært sejlsport. 

 

 

            Således vedtaget på den ordinære generalforsamling mandag den 28. oktober 1974 og

            stadfæstet på den ordinære generalforsamling i april 1975.

            Herefter ændret på en ekstraordinær generalforsamling i april 1987.

            Ændret på ekstraordinær generalforsamling i marts 1991.

            Ændret på ordinær generalforsamling den 26. februar 2002.

            Ændret på ekstraordinær generalforsamling april 2007.

            Ændret på ordinær generalforsamling den 4. marts 2009.

            Ændret på ordinær generalforsamling den 14. marts 2018. Punkt 4. :og fremlæggelse af budget. Budget fremsendes sammen med indkaldelsen